توسعه ابزار اندازه گیری بعدی 3D (III)

د. مجاورت اندازه گیری

غیر تماسی روش برای اندازه گیری سه بعدی کار قطعه به طور عمده به روش نوری اشاره دارد. حضور نیروی در اندازه گیری وجود دارداندازه گیری سنتی تماسروش. جبران شعاع پروب اگر در زمان اندازه گیری طولانی را به آن نیاز دارد. اما تکنولوژی اپتیکال اندازه گیری بدون تماس با موفقیت حل مشکلات فوق و به خاطر آن پاسخ بالا گرامی با وضوح بالا. با انواع اجزاء عملکرد بالا مانند لیزر نیمه هادی دستگاه جفت کننده حسگر تصویر ظهور موقعیت دستگاه های حساس و به همین ترتیب، تکنولوژی اپتیکال اندازه گیری بدون تماس توسعه سریع می شود. در سال های اخیر همه انواع ofoptical تکنولوژی اندازه گیری توسعه بزرگ در زمینه های خاص خود دست یافته است.

لیزر اسکن روش در مثلث معروف نوری، با اتهام - همراه دستگاه یا با حس موقعیت حساس دستگاه اکتساب تصویر دیجیتال لیزری به تصویب رسید. آن مبتنی بر سنسور CCD است که اجتناب از ماشین بانچر نقطه بازتاب و پراکندگی نور و وضوح واحد پیکسل بالا است. بنابراین با استفاده از CCD اندازه گیری دقت کنید.

به طور کلی به منظور تضمیندقت بالااندازه گیری، کالیبراسیون در سطح آزمایش باید که شبیه به سطح شئ.


لطفا infrom ما اگر هر گونه سوال و یا مشاوره

پست الکترونیکی:overseas@cmm-nano.com