صفحه اصلی > راه حل های > محتوای

ساخت دقت اندازه گیری

Jun 08, 2016

CMM است به طور گسترده ای در صنعت تولید مکانیکی دقیق استفاده می شود. CMM است عمدتا برای تماس با اندازه گیری و اجرای برنامه اندازه گیری به صورت خودکار. سیستم اندازه گیری با استحکام بالا که می تواند کارآمد کامل بازرسی جهانی است.

تا حد زیادی بهبود بهره وری بازرسی، اطمینان از ثبات و دقت اندازه گیری،

میکروسکوپ و پروژکتور با توجه به تجزیه و تحلیل سیستماتیک و ویژگی های بازرسی خودکار می تواند جایگزین.