برای دستگاه های نانو 3D آموزش مطالب

سه ماهه اول: دانش از پیش دبستانی

1. بررسی اجمالیهماهنگ اندازه گیری ماشین ;

2 کار اصل (حرکت، اندازه گیری، شمارش);

3. هوا سیستم توضیح;

4 دست ترمینال تابع توضیح;

5. راه اندازی & خاموش کردن;

6.Mantenance;

7. بازرسی دانش پایه مشتری.

سه ماهه دوم: از سر پروب اشکال زدایی

1. نرم افزار معرفی رابط;

2.پروب، راه اندازی حوزه;

3.Calibration;

4. پروب ها و با استفاده از.

فصل سوم: عناصر اساسی

اندازه گیری روش روش جبران روش محاسباتی (پیشرفته کلاس).

فصل چهارم: ساختار تابع

چهارم پنجم: هماهنگ

1. طبیعی راه اندازی مختصات;

2. نظری هماهنگ Exchange;

3 اتصالات مختصات تنظیم;

4. هماهنگ کردن تکرار.

فصل ششم: شکل و محل تحمل

1. فرم تلرانس;

2. موقعیت تحمل;

3. محاسباتی روش (کلاس پیشرفته)

سه ماهه هفتم: کانادا

1. پیشرفته طبقه;

2. مدل اطلاعات وانت باردو مدل دستگاه مختصات تحول و تراز;

3. Digifax مقایسه اندازه گیری.

سه ماهه هشتم: برنامه

1. یادگیری برنامه نویسی;

2 برنامه نویسی دلار کانادا;

3. پیشرفته برنامه نویسی (کلاس پیشرفته)

فصل نهم: گزارش خروجی

فصل دهم: ویژه اندازه گیری نرم افزار (اگر داشته)

□Cam □Gear □Worm و □Blade دنده □Extra سیستم نوری

□Laser □Online □Pipe □Data آمار آموزش و پرورش


لطفا اطلاع رسانی ما اگر هر گونه سوال و یا مشاوره

ایمیل: overseas@cmm-nano.com