هوا و فضا راه حل سیستم اندازه گیری

هسته اصلی تکنولوژی اندازه گیری هندسی هماهنگ اندازه گیری فن آوری است که همچنین نشانه مهم سطح تولید و اندازه گیری دقیق از کشور است. با توسعه نوسازی صنعتی، فن آوری های پیشرفته دیجیتال به طور گسترده ای در بسیاری از جنبه های صنعت هوافضا استفاده شده است. اندازه گیری دیجیتال خواهد شد باید دیجیتال طراحی، تولید و مونتاژ.