صفحه اصلی > راه حل های > محتوای

هوا و فضا راه حل سیستم اندازه گیری

Jun 08, 2016

هسته اصلی تکنولوژی اندازه گیری هندسی هماهنگ اندازه گیری فن آوری است که همچنین نشانه مهم سطح تولید و اندازه گیری دقیق از کشور است. با توسعه نوسازی صنعتی، فن آوری های پیشرفته دیجیتال به طور گسترده ای در بسیاری از جنبه های صنعت هوافضا استفاده شده است. اندازه گیری دیجیتال خواهد شد باید دیجیتال طراحی، تولید و مونتاژ.