به عنوان یکی از پیشرو چین تولید کنندگان و تامین کنندگان از دقت دستگاه مختصات, دستگاه ویدئو, دنده اندازه گیری دستگاه ویژه اندازه گیری ماشین، آن اینجا برای مخاطب خود در انتظار است.

بیشتر